ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γενικά

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) στα πλαίσια της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), συγκροτεί τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Επιτροπή Γενικής Αεροπορίας.  
Η Επιτροπή  Γενικής Αεροπορίας (Ε.Γ.Α.) είναι αιρετή με τετραετή θητεία ακολουθώντας την θητεία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ.Εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του « Καταστατικού» της ΕΛ.Α.Ο. Οι αρμοδιότητες της καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας της, περιγράφονται σε διατάξεις του «Καταστατικού», και του «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων» της ΕΛ.Α.Ο. Η Επιτροπή Γ.Α., όπως όλες οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι άτυπα όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Α.O.

Σύνθεση Επιτροπής Γ.Α.

  Η επιτροπή στελεχώνεται τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρία (3) Μέλη. Η Παρούσα σύνθεση προήλθε από τις εκλογές της 7/3/2021 με θητεία έως το 2024 και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος Σαμπράκος
Αερολέσχη Πρέβεζας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος Σκαρμίντζος
Αερολέσχη Αράξου

ΜΕΛΟΣ

Μάριος Νικολακάκης
Αερολέσχη Σερρών

ΜΕΛΟΣ

Χρήστος Πολύζος
Αερολέσχη Αθηνών

ΜΕΛΟΣ

Νίκος Κόρακας
Αερολέσχη Σούδας

Στόχοι - Προγραμματισμός

Μετά τις εκλογές των Επιτροπών Αεραθλημάτων της ΕΛΑΟ, πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της νέας Ε.Γ.Α. με σκοπό:

Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής: